Congratulations & Welcome to our Incoming Math Graduates

April 16, 2020
  • Sung Jin Park                        - Seoul National University
  • Yahui (Amy) Wang            - McGill University
  • Phuc Dang Tran                   - American University Bulgaria
  • Weite Pi                                  - Fudan University
  • Haoyu Wang                        - Xi’an Jiaotong University
  • Mengwei Hu                        - Sichuan University